راهپیمایی کارگران و مردم آزادیخواه شهر سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر

گزارش شماره 2
راهپیمایی کارگران و مردم آزادیخواه شهر سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر
امروز 11 اردیبهشت کارگران ومردم آزادیخواه شهر سنندج روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. کارگران ومردم آزادیخواه شهر سنندج بعد از ظهر امروز در یکی از محلات کارگری شهر تجمع کردند و به سمت میدان آزادی دست به راهپیمایی زدند. ابتدا حدود سیصد نفر از کارگران تجمع کردند،  یکی از کارگران  در تجمع با شعار دادن رفت وسط خیابان علیه گرانی ، تورم و سطح پایین دستمزدها شعار داد و کارگران دیگر دنبالش خیابان را مسدود کردند و فریاد کردند کارگر زندانی آزاد باید گردد کارگر اتحاد ، نان مسکن آزادی.  دراین راهپیمایی کارگران ومردم شهر سنندج پرچم سرخ آزادی وبرابری را برافراشتند ، پلاکاردها و تراکتهای  کارگران جهان متحد شوید در صف اول تظاهرات قرار داشت . کارگران ومردم آزادیخواه با شعار شورای کارگری آزادی برابری، ازمرکز محله غفور خیابان هجیج به طرف میدان آزادی حرکت کردند. مردم وکارگران شهر دسته دسته به تظاهرات می پیوستند. شعار دستمزدهای ناچیز دولت سرمایه دار خجالت خجالت توسط کارگران فریاد می شد. نیروهای امنیتی و گارد ویژه سراسیمه از نقاط مختلف به محل آمدند و به صفوف تظاهرات کننده گان حمله کردند. اما کارگران تا مسیر سه راه خیابان فجر ؛ خیابان حسن آباد و قائم مقام فراهانی راهپیمایی کردند. نیروهای رژیم تظاهرات کننده گان را مورد ضرب و شتم قراردادند و تعدادی از کارگران و شهروندان را دستگیر کردند و باخود بردند. دراین راهپیمایی که متشکل از زنان ومردان آزادیخواه بود، صدها تراکت و بیانیه در میان مردم توزیع شد. براساس گزارش دریافتی  تعداد دستگیر شده گان 16 نفر است. مردم با شادی وشور از مراسم اول مه صحبت میکنند و اخبار آن در سطح شهر پیچیده است. هنگام تعرض نیروهای امنیتی و گار ویژه مردم زحمتکش و آزادی خواه محلی غفور بویژه زنان مبارز به کمک کارگران شتافتند وآنها را از دست ماموران نجات میدادند و در خانه های خود پناه میدادند . د رادامه این تحرکات اجتماعی ، نیروهای رژیم در خیابانها دست به مانور و گشت زده اند وشهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرده اند. این مراسم باشکوه در حالی برگزار شد که رژیم وارگانهای سرکوبگرش از چندروز قبل درحال آماده باش بودند. ولی اراده مردم آزادیخواه وکارگران تقلای رژیم را نقش برآب کرد. راهپیمایی با ابتکار کمیته برگزاری اول مه سنندج که متشکل ازفعالین شورایی، فعالان کارگری  و مدنی است سازماندهی شده بود.
تصاویر ، فیلم و گزارش تکمیلی در اسرع وقت منتشر میشود
آزاد زمانی
11 اردیبهشت 1392


هیچ نظری موجود نیست: