اعتراض و اعتصاب عمومی علیه اعدام زندانیان سیاسی واعدام زانیار و لقمان مرادی


مردم آزادیخواه وبرابری طلب
مردم شهرهای کردستان
مردم آزادیخواه مریوان
برای نجات جان زندانیان سیاسی، علیه بساط اعدام و جنایات جمهوری اسلامی بپاخیزید! اجازه ندهید جمهوری اسلامی شهروندان و زندانیان سیاسی را اعدام کند. نیروی متحد و یکپارچه شما مردم آزادیخواه وبرابری طلب میتواند دست جنایت کاران رژیم اسلامی را از سر زندانیان کوتاه کند. اعتراض واعتصاب عمومی در شهرها می تواند، کارگردانان دستگاه سرکوب و توحش رژیم را افسار و رام کند. نیروی عظیم اجتماعی شما می تواند جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام زندانیان بازدارد و به عقب براند.
بیاید، همه باهم ، علیه اعدام زندانیان سیاسی و اعدام زانیار و لقمان مرادی متحد و یکپارچه شهرها را به اعتراض و اعتصاب عمومی بکشانیم.
رژیم اسلامی در روز ٧ دیماه شش نفر از شهروندان سنندجی را در زندان قزل حصار کرج اعدام کرد. تعدادی دیگر از زندانیان را برای اعدام به سلول های انفرادی برده است. زانیار و لقمان مرادی دونفر از این زندانیان هستند. رژیم اعلام کرده است آنها را میخواهد اعدام کند. زانیار و لقمان از زندان پیامهایی را  خطاب به افکار عمومی فرستاده اند و تقاضای تلاش برای نجات جان شان را کرده اند.
پدر و مادر زانیار و لقمان مرادی تقاضای حمایت کرده اند. رژیم قصد دارد روز شنبه صبح زود این زندانیان را اعدام کند. برای نجات جان زانیار و لقمان فرصت کمی داریم. نباید دست روی دست گذاشت و به جانیان رژیم اسلامی اجازه داد که این زندانیان را اعدام کند. روز جمعه باید رژیم متوجه قدرت توده ای و اعتراضی مردم برای متوقف کردن اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی شود. اعتراض عمومی شما در خیابانها و مقابل ارگانهای رژیم ، حمایت از خانواده های زندانیان، جمع آوری طومار، تظاهرات خیابانی و تعطیلی محل کارو کسب می تواند پیام توقف اعدام این جوانان را به دست اندرکاران رژیم مخابره کند.
در حمایت از فراخوان خانواده زانیار و لقمان مرادی، روز جمعه ٢٢ دیماه را به اعتراض عمومی برای متوقف کردن حکم اعدام زانیار و لقمان تبدیل کنیم. روز شنبه ٢٣ دیماه علیه خشونت واعدام شهرمریوان را به اعتصاب عمومی بکشانیم.
پیش بسوی اعتراض و اعتصاب عمومی علیه اعدام و خشونت
آزاد زمانی سخنگوی -  انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
روز پنجشنبه ٢١ دیماه ١٣٩١ 

هیچ نظری موجود نیست: