احضار 20 نفر از کارگران ذوب آهن به دادگاه انقلاب زرین شهر

بیش از بیست نفر از کارگران شرکت کننده دراعتصابات دوره جاری براساس شکایت و گزارش اداره حراست اطلاعات کارخانه به دادگاه انقلاب زرین شهر اصفهان احضار شده اند.

درروزهای پانزده هم، شانزده هم وهفده هم اسفند ماه دادگاه انقلاب زرین شهر برگ احضاریه برای بیست نفر از کارگرانی که در اعتصابات شرکت کرده اند ارسال کرده وازکارگران خواسته اند برای دادرسی به دادگاه مراجعه کنند.

مدیریت کارخانه ذوب آهن و مامورین حراست اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده اند که کارگران اقدام به اعتشاش و اختلال درمحیط کارخانه وخط تولید کرده اند. درشکایت مدیریت و گزارشات حراست ادعا شده است که کارگران با شرکت دراعتصاب صدها میلیون به کارخانه خسارت وارد کرده اند.

اکثر کارگران احضارشده توسط دادگاه زرین شهر کارگران شرکت احیاگستر اسپادان هستند. مدیریت کارخانه ونیروهای امنیتی درواکنش به اعتراضات این کارگران و تحرکات اجتماعی کارگران در ذوب آهن اصفهان درصدد تهدید و پرونده سازی علیه کارگران برآمده اند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

19 اسفند 1388

هیچ نظری موجود نیست: