حکم 15 سال حبس برای علی کانتوری توسط دادگاه انقلاب سنندج


علی کانتوری در دیماه 1386 به اتهام فعالیت وهمکاری با دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درشهر قزوین بازداشت شد.
علی کانتوری بس از یک دوره بازجویی و شکنجه شدن دربند 209 زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل شد.ابتدا پرونده کانتوری درشعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. علی پس از 5 ماه تحمل حبس با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. دادگاه انقلاب دربررسی بدوی حکم چهارماه حبس و دوسال تعزیری را برای کانتوری صادرکرد.
پس ازاین مرحله دوباره، وزارت اطلاعات ودادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج اتهاماتی مبنی برتبلیغ، تبانی واقدام علیه امنیت ملی را به این فعال سیاسی نسبت دادند. پرونده از شعبه 15 دادگاه تهران به دادگاه انقلاب سنندج ارسال گردید. نهایتا دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج با ریاست مصطفی طیاری حکم 15 سال حبس را برای علی کانتوری صادرکرده است.
علی کانتوری کلیه اتهامات وارده را دردادگاه رد کرده اند. به گفته وکیل مدافع علی کانتوری هیچ دلیلی دال براثبات مجرمیت کانطوری وجود ندارد.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران صدرو حکم 15 سال زندان را برای علی کانتوری توسط دادگاه انقلاب اسلامی محکوم میکند. ازمردم آزادیخواه، همه نهادهای مدافع حقوق انسان، فعالین سیاسی، مدنی و رسانه های جمعی میخواهد که نسبت به صدور این حکم به جمهوری اسلامی اعتراض کنند.
آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
9 اسفند ماه 1388

هیچ نظری موجود نیست: