بازداشت علی قادر مرزی فعال مدنی وفعال حقوق کودکان توسط نیروهای امنیتی


روز 22 بهمن ماه جاری علی قادر مرزی فعال مدنی، عضو کانون دفاع از حقوق کودکان و عضو انجمن دفاع از معلولین شهرستان دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

علی قادرمرزی متولد 1354 ساکن شهر قروه کارمند اداره بهزیستی،به اتهام فعالیتهای سیاسی واجتماعی درسالهای 76 و77 چندین بارتوسط نیروهای امنیتی بازداشت وزندانی شده بود.
انجمن دفاع ازندانیان سیاسی بازداشت علی قادرمرزی را محکوم میکند وازهمه انسانهای آزادیخواه، نهادهای بین المللی، مدافعین حقوق بشر وعفو بین الملل می خواهد که برای رهایی این فعال اجتماعی تلاش کنند.
آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقو ق بشر ایران
25 بهمن ماه 1388

هیچ نظری موجود نیست: