گزارش تصویری اعتراض به اعدام درایران


دهها نفر درمقابل سفارت جمهوری اسلامی درشهرلندن علیه اعدام درایران اعتراض کردند.
به فراخوان سازمان عفوبین الملل صدها نفر از ازشخصیتها، سازمانها ونهادهای مدافع حقوق انسان ، احزاب سیاسی وفعالین حقوق بشر از کشورهای مختلف روز چهارشنبه 6 مه 2009 درمقابل سفارت جمهوری اسمی دست به اعتراض وراهپیمایی زدند. شرکت کننده گان دراین اعتراض شعار زندانی سیاسی ازاد باید گردد وحکم اعدام متوقف باید گردد را فریاد میکردند
دبیرکل سازمان عفوبین الملل ودهها عضو این سازمان دراین اعتراض شرکت کردند وخواستار متوقف کردن حکم اعدام درایران شدند.تظاهرات کننده گان دهها عکس ازاعدام شده گان درایران را با خودحمل میکردند. شرکت کننده گان دراین تجمع صدها شاخه گل را به یاد دلارادارابی درمحل تجمع گذاشتند.
خبرنگاران ورسانه های جمعی ازاین تجمع گزارش وتصویر تهیه کردند.
چهارشنبه 6 مه 2009

هیچ نظری موجود نیست: