بازداشت وضرب وشتم بیش از پنجاه نفر از فعالان کارگری در شهر سنندج

امروز جمعه نیروهای امنیتی به گردهمایی کارگران درشهرسنندج حمله کردند.دهها نفر از فعالین کارگری وخانواده هایشان را بازداشت وبا خود بردند.

چندین ماشین از نیروهای یگان ویژه امنیتی وانتظامی، به محل گردهمایی فعالین کارگری درمنزل شخصی غالب حسینی یورش کردند وبه ضرب وشتم آنها پرداختند.اسباب واثاثیه منزل شخصی غالب حسینی را بهم ریختند ومدارک شخصی ایشان را باخود بردند.

نیروهای یگان ویژه انتظامی واطلاعاتی کوچه ها وخیابانهای منتهی به منزل غالب حسینی را به محاصره درآورده بودند و مردم را مورد اذیت وآزار قرار دادند.

غالب حسینی یکی از فعالین کارگری شهرسنندج است که درسالهای گذشته به علت شرکت درمراسم اول مه روزجهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی چندین دفعه زندانی وبازداشت شده است.

به گزارش فعالین انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ازسنندج،جمعی از خانواده های بازداشت شده ها بعد از این رویداد به محل پاسگاههای انتظامی و ستادخبری اداره اطلاعات مراجعه نموده وخواستار آزادی آنها شده اند.

تلاش برای آزادی وکسب خبر ازمحل نگهداری آنها ازطرف خانواده ها ادامه دارد.

خبرهای تکمیلی به مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

جمعه 28 فروردین 1389

هیچ نظری موجود نیست: