بازداشت نجیبه سبحانی عضوجامعه حمایت اززنان ومدافع حقوق کودک درشهر مریوان


نیروهای امنیتی درشهرمریوان نجیبه سبحانی را درروز16 اسفند ماه 1387بازداشت کرده اند. نجیبه سبحانی سازمانده و فعال زنان علیه قتل های ناموسی درشهرمریوان ، فعال مراسم های روزجهانی زن وروزجهانی کودک است، یکی از برگزارکنندگان فستیوال دفاع از حقوق کودکان ( آدم برفی ها) وعضو کانون دفاع از حقوق کودکان مریوان میباشد.

نجیبه برای تامین معیشت خویش کارگری ودست فروشی میکرد. این زن معترض به علت فعالیت برای برگزاری مراسم روزجهانی زن 18 اسفند گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت وتا اکنون خبری از ایشان دردست نیست. آشنایان ، فعالین مدنی واجتماعی نگران وضعیت نا مشخص این فعال مدنی هستند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

فروردین 1388

هیچ نظری موجود نیست: