بازداشت برهان سعیدی توسط نیروهای امنیتی دولت اسلامی!


برهان سعیدی روز چهارشنبه 25 دیماه توسط نیروهای ستاد خبری اداره اطلاعات بازداشت شد. برهان ساکن شهرسنندج ویکی ازفعالین کاگری است که چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت،شکنجه وزندانی شده است. برهان سعیدی دردهه شصت به اتهام فعالیت سیاسی برای چند سال متوالی توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازجویی، شکنجه وزندانی شده است.
نیروهای امنیتی روز سه شنبه 24 دیماه به منزل برهان سعیدی یورش برده اموال ومدارک شخصی این فعال کارگری را ظبط وبا خود برده اند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران بازداشت و سرکوب فعالین مدنی وکارگری را محکوم میکند وازهمه انسانهای آزادیخواه ومدافع حقوق بشر میخواهد که به حمایت برهان سعیدی ودیگرزندانیان مدنی وسیاسی به جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

آزاد زمانی سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
27 دیماه 1387

هیچ نظری موجود نیست: