شکنجه وقرنطینه کردن فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی


فرهاد حاجی میرزایی توسط نیروهای امنیتی دربند 209 زندان اوین توسط نیروهای امنیتی به شدت شکنجه شده است.پس یک دوره شکنجه وبازجویی شدید در یک ماه گذشته فرهاد چند باربیهوش وبه بهداری زندان اوین منتقل می شود روز دوشنبه 18 آذرماه گذشته فرهاد حالش به شدت وخیم می شود که مسولین زندان وی را به بهداری انتقال وبستری میکنند. فرهاد حاجی میرزایی حدود یک سال است توسط نیروهای امنیتی بازداشت ودرزندان سنندج و اوین تهران تحت شکنجه وبازجویی قرارگرفته است.تااکنون فرهاد ازداشتن وکیل محروم وبلا تکلیف بوده است. علاوه برآن وکیل تعیین شده ازطرف خانواده اش نتوانسته است به پرونده فرهاد دسترسی پیدا کند.هیچ نظری موجود نیست: