اطلاعیه / مسعود کردپور معلم مدارس شهربوکان هنوز دربازداشت اداره اطلاعات بسرمی برد.

مسعودکردپور هیجده هم مردادماه 87 درشهر بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید. خانواده وهمکاران این فعال مدنی نگران وضعیت سلامتی ایشان هستند تلاش خانواده این زندانی برای آزادی ایشان تا هم اکنون بی نتیجه مانده است.
طبق اخباری که از شهربوکان به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر رسیده است نیروهای امنیتی مسعود کردپور را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اطلاع رسانی به رسانه های جمعی تحت شکنجه قرارداده اند.
ما همه فعالان مدنی ، سیاسی ، رسانه های جمعی ونهادهای مدافع حقوق بشررا به تلاش برای نجات مسعود کردپور فرا میخوانیم.
آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
14 شهریورماه 87

هیچ نظری موجود نیست: