بازداشت دسته جمعی اعضای انجمن صنفی معلمان تهران وشهرستانها توسط نیروهای امنیتی درتهران.

تعدادی از معلمان معترض درتهران توسط نیروهای امنیتی وانتظامی بازداشت و موردضرب وشتم قرارگرفتند. تهدید وبازداشت نمایندگان و اعضای صنفی معلمان درآستانه بازشدن مدارس درتهران وشهرستانها توسط وزارت اطلاعات و حراست ادراه آموزش وپرورش به منظورممانعت از تجمعات گسترده معلمان درسراسر کشور توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد.نیروهای اطلاعاتی وامنیتی با تعرض به جلسه کانون صنفی معلمان درتهران دهها نفر ازمعلمان را بازداشت ومورد ضرب وشتم قراردادند.جلسه امروزمعلمان به منظور بررسی مشکلات ومعضلات صنفی وحقوقی معلمان برگزارگردیده بود که توسط نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفت.همه بازداشت شده گان ازاعضای صنفی معلمان درتهران ودیگرشهرستانها هستند. طبق آخرین خبرها تهدید تلفنی و احضار تعدادی دیگر ازمعلمان درتهران وشهرستانها توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات ادامه دارد. تعدادی ازمعلمان درسنندج، همدان، کرمانشاه وشیراز به ستاد خبری احضارشده اند. برخی ازدستگیرشده گان واحضارشده گان کسانی هستند که درسالهای گذشته به اتهام شرکت درتجمعات واعتراضات معلمان چندین بار بازداشت ومورد بازخواست ومحاکمه قرار گرفته اند.

هیچ نظری موجود نیست: