تمدید بازداشت و بازپرسی فرهاد حاجی میرزایی درزندان اوین


فرهاد حاجی میرزایی پس از هشت ماه تحمل شکنجه وآزار باردیگر حکم شکنجه وبازپرسی ایشان با حضور دادیاردادگاه انقلاب اسلامی تهران صادرگردیده است.فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی ابتدا درشهر سنندج بازداشت وپس ازیک دوره شکنجه وبازجویی به زندان اوین انتقال داده شد.

فرهاد درزندان اوین چندین دوره بازجویی و شکنجه شده است براساس گزارش زندانیانی که درسلولهای همجوار بند ایشان بوده اند فرهاد تحت انواع شکنجه ها ازجمله شلاق ، شک الکتریکی وآویزان کردن برای مدت طولانی قرارگرفته است .نیروهای امنیتی و بازجوهای اداره اطلاعات با شکنجه وفشار میخواهند اتهامات واهی را برفرهاد حاجی میرزایی تحمیل کنند. پرونده سازی وروبرو کردن تعدادی از زندانیان با ایشان برای تحمیل جرم وگرفتن اقرار بخشی ازحربه های مقامات قضایی وامنیتی است که درحق زندانیان سیاسی ومدنی به اجرا درمی آورند.

( ادامه مطلب )

هیچ نظری موجود نیست: