گزارشی ازتحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشجویان دانشگاه صنعتی شهر ارومیه روز یکشنبه 7 مهرماه  در اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه  دست به اعتراض زدند. دراین اعتراض صدها دانشجو با خواندن سرود در محوطه دانشگاه تجمع کردند. دراین تحصن دانشجویان مطالبات سیاسی و صنفی خود را مطرح و از مسولین دانشگاهی و دولتی خواستند که مطالبات آنها را تامین کنند. دانشجویان در این تحصن خواستار استعفای رییس دانشگاه شدند و به حضور نیروهای لباس شخصی و حراستی ها در میان دانشجویان متحصن اعتراض کردند.دانشجویان معترض کمپینی را برای پیگیری مطالباتشان درتحصن اعلام و به جمع آوری امضا از دانشجویان پرداختند.
مطالبات مطرح شده در تحصن دانشجویان دانشگاه ارومیه به شرح ذیل است:
1.      ایجاد فضای باز سیاسی و رفع مشکلات حاکم بر دانشگاه به بهانه اسلامی سازی دانشگاه
2.      احیای انجمن های علمی که به بهانه های واهی اجازه فعالیت به این انجمن ها داده نمیشود، از 11 انجمن موجود 9 انجمن از طرف حراست و مقامات دانشگاهی و امنیتی منحل اعلام شده اند.
3.      اجازه فعالیت به نشریات دانشجویی  و جواب دادن به درخواست دانشجویان برای انتشار نشریه. لازم به ذکر است درحال حاضر دانشجویان این دانشگاه بیش از 20 تقاضا برای کسب مجوز نشریه را به مقامات دانشگاه داده اند.
4.      رعایت حرمت و احترام به دانشجویان از طرف مسئولین دانشگاه و برچیدن محدویت ها و موضوع جداسازی  امر آموزش ، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای ثبت نام دانش جویان
دانشجویان دراین تحصن اعلام کردند تا رسیدن به خواستهایشان به اعتراضات خود ادامه می دهند.
آزاد زمانی

8 مهر ماه 1392

هیچ نظری موجود نیست: