اطلاعیه - مردم معترض شهر سنندج مانع اجرای حکم اعدام عمر شهبازی شدند!


اعتراض  وتجمع صدها نفر از مردم شهرسنندج و حومه درمقابل زندان مرکزی این شهر، حکم اعدام عمر شهبازی را متوقف کرد.
روزسه شنبه ٣ بهمن مقامات دولتی به عمر شهبازی در زندان مرکزی اعلام کردند که میخواهند بامداد روز چهارشنبه ٤بهمن حکم اعدامش را اجرا کنند. سایر زندانیان وعمرشهبازی این خبررا به خانواده  و وابستگانش اطلاع دادند. دهها نفر از خانوده   وخویشاوندان عمر شهبازی سه شنبه شب خود را به جلو زندان مرکزی سنندج رساندند. با وجود هوای سرد وتهدید نیروهای انتظامی و امنیتی مردم از ساعت هشت ونیم شب تجمع و تلاش جمعی خود را برای متوقف کردن حکم اعدام عمر شهبازی شروع کردند.  نیروهای گشتی و امنیتی سعی کردند که از تجمع مردم درمحل جلو گیری نمایند. اما تلاش بی وقفه مردم معترض تعادل را بنفع تجمع کننده گان تغییر داد. ازدحام صدها نفر ازمردم معترض به اعدام از یک طرف و کشمکش میان نیروهای امنیتی ویگان های ویژه نیروی انتظامی از ساعت ٢بامداد تا ساعات ٩ صبح در مقابل زندان مرکزی ادامه داشت. یگان های ویژه انتطامی خیابانها وراههایی راکه به طرف زندان منتهی میشد در ساعت سه ونیم شب مسدود کردند. نیروهای سرکوبگر رژیم عبور مرور ماشینها به طرف خیابان ارشاد وزندان  مرکزی از میدان تربیت مدرس فیض آباد به طرف زندان ، سه راه خیابان استقلال و وتقاطع بلوار ٢٨دی را با بلوک های سیمانی مسدود کردند. ماشینهای مملو از نیروهای مسلح و گردان های گارد ویژه درآن مکانها برای ممانعت از پیوستن مردم به اعتراضات مستقر شدند. نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منظور متفرق کردن مردم از گاز اشک آور وباتم استفاده کردند و به ضرب وشتم آنها پرداختند.
تهدیدات و فشار نیروهای رژیم اسلامی نتوانست اراده اجتماعی مردم را برای نجات جان عمر شهبازی عقب براند. در نهایت مقامات رژیم عقب نشینی کردند.مسولین رژیم ؛ دادستان ، قاضی و رئیس نیروی انتظامی در محل حاضر و به خانواده عمر ومردم معترض اعلام کردند که حکم اجرا نخواهد شد پرونده برای فرجام به دادگاه ارسال میشود.
اعتراض موفقیت آمیز برای متوقف کردن حکم اعدام عمر شهبازی باعث خوشحالی خانواده عمر و مردم شهر سنندج گردیده است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران به مردم آزادیخواه شهرسنندج، دست اندرکاران این تجمع اعترضی،جوانان و خانواده هایی که با تلاش دسته جمعی مانع اعدام عمر شهبازی دربامداد چهارشنبه ٤ بهمن ماه شدند درود می فرستد وفعالان جنبش علیه اعدام و مردم دیگر شهرها را به تلاش برای ممانعت از اجرای حکم سایر زندانیان محکوم شده به اعدام فرامیخواند.
نباید بگذاریم رژیم جنایت کار اسلامی در سایر نقاط ایران حکم اعدام زندانیان را اجرا کند. مردم آزادیخواه سنندج پرچم جنبش علیه اعدام را برافراشته اند همچنین مردم آزاده شهر سیرجان در استان کرمان بساط اعدام را پایین کشیدند ، زندانیان را رها کردند و بساط اعدام را در آن شهر به آتش کشیدند. اینها تنها گوشه هایی از تلاش شما علیه اعدام است. بیاید به اتفاق هم ، جنبش علیه اعدام را در سراسر ایران گسترش دهیم.
آزاد زمانی – سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
٤ بهمن ١٣٩١

هیچ نظری موجود نیست: