اطلاعیه – کمین اعتراضی" اعدام نکنید زندگی را دوست دارم!"


به:
- همه سازمانهای مدافع حقوق بشر ، نهادهای مدنی ، احزاب وسازمانهای سیاسی ، شخصیتها و فعالین فرهنگی وهنری ، نویسندگان ورسانه های جمعی درسراسر دنیا وایران.
- رییس سازمان عفو بین االملل
- سازمان دیده بان حقوق بشر
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- به اتحادیه بین اللمللی معلمان
همانطور که قبلا به اطلاع رسانده ایم وازراههای متنوع درجریان سرکوب شدید فعالیتهای مدنی ، سیاسی ، مطبوعاتی و صنفی توسط سیستم امنیتی وقضایی در حکومت اسلامی ایران هستید درماههای اخیر مسولین حکومتی رویه قضایی اشد مجازات را برای شهروندان مخالف استبداد ونابرابری درپیش گرفته اند
دراینجا به مواردی از مصادیق بارز این وضعیت دهشتناک اشاره می شود :
1- بازداشت خود سرانه شهروندان،هجوم گسترده به فعالین مدنی واجتماعی مانند فعالین مدافع حقوق زنان وکودکان، فعالین کارگری ، دانشجویان ودیگر اقشار جامعه درهمه شهرهای ایران وشکنجه کردن وتحمیل اتهام اقدام علیه امنیت ملی به آنها ودرنهایت محاکمه تشریفاتی وچند دقیقه ای پشت درهای بسته واعمال مجازات شدید اعدام وحبس ابد ومحرومیت ازشغل وادامه تحصیل.
2- دستگیری وسرکوب معلمان وصدورحکم اعدام برای آنان: بازداشت وشکنجه طولانی مدت وحکم ا عدام برای فرزاد کمانگر معلم شهر ستان کامیاران و تایید آن درشعبه تجدید نظر دیوان عالی کشور که تحت نظارت مستقیم شاهرودی وشخص علی خامنه ای است. صدور حکم اعدام برای یکی از معلمان ییلاق شهرستان قروه بنام انور حسین پناهی . تبعید ومحرومیت ازشغل ومحل کاروزندگی به مدت سه سال برای پیمان نودینیان بنیانگذار انجمن صنفی کردستان وازفعالین مدنی.
3- بازداشت فردی ودسته جمعی دانشجویان درچند دوره متوالی بویژه بازداشت وشکنجه دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب در ماههای اخیر شکنجه کردن و متهم کردن آنها به اقدام علیه امنیت ملی گرفتن وثیقه های چند صد میلیون تومانی ازخانواده آنان همچنین فراهم کردن ملزومات محاکمه آنان.
4- دستگیری یکی از چهرهای فعال دانشجویی،وبلاگ نویس ونویسنده آزادیخواه عابد توانچه بطور مکرردرچند سال گذشته، شکنجه ومحاکمه غیرعادلانه ایشان بدون حضور وکیل وصدرو حکم غیابی برای ایشان وسرانجام تا یید حکم هشت ماه حبس برای ایشان توسط شواریعالی قضایی جمهوری اسلامی .
5- بازداشت فعالان مدنی واجتماعی ، شکنجه وتحمیل اتهام محاربه وامنیت ملی به آنها توسط نیروهای امنیتی وقضایی. موارد معین : هبوا بوتیمار – عدنان حسن پور – فرهاد حاجی میرزایی- فرهاد وکیلی – علی حیدریان
6- اعدام وبدارآویختن گروهی وفردی تعدادی از جوانان وشهروندان درملا عام دراکثر شهرهای ایران تحت عنوان اراذل واوباش .
7- بازداشت وسرکوب مبارزه جمعی کارگران درهفت تپه وسرکوب مراسمها وتجمعات مسالمت آمیز کارگران. موارد بارز: سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه . ضر ب وشتم وزندانی کردن منصور اصالو بنیانگذاراین سندیکا. سرکوب تجمع مسالمت امیز کارگران درشهر سنندج ودیگر شهرهای کردستان وشلاق زدن آنان.
8- به رگبار بستن خود سرانه تعدادی ازشهروندان شهر مریوان وشهرهای کردستان در مرکز این شهرها و کشتن آنها دراتومبیلهایشان بدون هیچ هشدار قبلی
اینها تنها نمونه های از سرکوب سیستماتیک ، تشدید خشونت ورویه امنیتی وقضایی شدید علیه شهروندان وفعالان سیاسی واجتماعی است .
چه باید کرد؟ باید افشا کرد باید افکار عمومی را علیه جنایات حکومت اسلامی هماهنگ کرد.ازهرامکان وطریق برای فشار برجمهوری اسلامی استفاده کنیم . به سران جمهوری اسلامی هشدارداد آنها را بازخواست کرد تلاش بین المللی وجمعی میتواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قراردهد تا از اجرای حکم اعدام برای زندانیان خودداری کند. کوتاهی وسکوت به جمهوری اسلامی فرصت می دهد که زندانیان را تحت شکنجه قراردهد وآنها را به کام مرگ هدایت کند به جمهوری اسلامی اعتراض کنیم درپیکت های اعتراضی وجمعی شرکت کنید درتحصن ها وتجمعات محل کاروزندگی خود هرکجا هستید شرکت کنید به کمپینهای اعتراضی علیه شکنجه واعدام بپیوندید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر به اعدام فرزاد کمانگر، انور حسین پناهی وهمچنین دراعتراض به زندانی کردن عابد توانچه و وضعیت نامشخص فرهاد حاجی میزرایی ودیگر زندانیان تجمعات وتحصنی راتحت عنوان "اعدامم نکنید! زندگی را دوست دارم " ازهمه نهادهای سیاسی ومدنی وشخصیتها وسازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهد که دراین کمپین شرکت کنند واز هرطریق ممکن انجمن را برای تلاشی وسیع یاری رسانند.
به همین منظور روز پنجشنبه 24 جولای به مدت یک هفته تحصن وتجمع دراین مکانها درنظر گرفته شده است >
1- روز پنجشنبه 24 و جمعه25 جولای مقابل دفتر عفو بین الملل درلندن
2- روز شنبه26جولای مقابل سفارت جمهوری اسلامی درلندن
3- روز یکشنبه 27 جولای مقابل ساختمان بی بی سی درلندن
4- روزدوشنبه وسه شنبه مقابل نمایندگی سازمان ملل درلندن

ازهمه سازمانها واحزاب سیاسی ، نهادهای مدنی وشخصیتهای فرهنگی تقاضا می شود که دراین اعتراضات شرکت کنند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
آزاد زمانی
دیبا علیخانی

18 جولای 2008

هیچ نظری موجود نیست: